Ελλάδα

Σεπτέμβριος 2018


  • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου.
  • Τελική αξιολόγηση.
  • Έγκριση του Σχεδίου Εκμετάλλευσης και Μεταφοράς Αποτελεσμάτων.

Promotorla asociación transnacional