NADNÁRODNÉ PARTNERSTVO

PREDKLADATEĽ

MUNICIPALITY OF CUADROS (Španielsko)

Malá miestna samosprávna jednotka, s počtom obyvateľov menej ako 2 000 obyvateľov, ktorá sa nachádza severozápadne v provincii León (Španielsko), má svoje právomoci rozdelené nasledovne:
  • a) Správa a zachovanie miestneho dedičstva, vrátane lesného hospodárstva a regulácia využívania spoločných aktív.
  • b) Dohľad, údržba a čistenie mestských a vidieckych komunikácií, fontán a verejných vodných zdrojov.
  • c) Základné verejné služby, ako sú rozvod pitnej vody, kanalizácia a rozvod elektrickej energie.
  • d) Regulačné právomoci.
  • e) Stanovovanie sadzieb, verejných a špeciálnych príspevkov.
  • f) Programovanie a plánovanie.
  • g) Právomoc vyšetrovať, vymedzovať a vymáhať.
  • h) Predpoklady legitímnosti a vykonávania vlastných zákonov.
  • i) Právomoci presadzovať a sankcionovať.
  j) Právomoci ex officio preskúmať vlastné akty a dohody.
http://ayuntamientodecuadros.es

PARTNERI

ADESPER

Španielsko
Združenie pre udržateľný rozvoj a podporu zamestnanosti na vidieku (ADESPER) je španielska nezisková organizácia, tvorená niekoľkými sociálnymi aktérmi z oblasti rozvoja vidieka a miestneho rozvoja. ADESPER má bohaté skúsenosti v oblasti trvalo udržateľného rozvoja vidieka; zaoberá sa viacerými aktivitami: vzdelávanie a tvorba pracovných miest. Týmito aktivitami podporuje vytváranie pracovných miest ako možnosť, ako sa vyhnúť vyľudňovaniu vidieka a zlepšenia sociálnych a hospodárskych podmienok vo vidieckych oblastiach. http://www.adesper.com

CORANE

Portugal
CoraNE je portugalská nezisková organizácia s významnými schopnosťami a skúsenosťami v oblasti miestneho rozvoja a rozvoja vidieka. Založená bola v roku 1995, s cieľovou oblasťou známou ako Terra Fria Transmontano, tvorenou obcami Bragança, Miranda do Douro, Vimioso a Vinhais. Hlavným cieľom vytvorenia organizácie bol sociálny, hospodársky a kultúrny rozvoj regiónu prostredníctvom valorizácie, propagácie a kapitalizácie lokálnych a endogénnych zdrojov, prostredníctvom implementácie rozvojových projektov v regióne. Jedným z cieľov stratégie miestneho rozvoja CoraNE je realizácia odbornej prípravy zamestnancov, technikov a manažérov inštitucionálneho rámca a miestnej populácie všeobecne. http://www.corane.pt

ETIFOR SRL

Taliansko
ETIFOR je organizácia, ktorá podporuje prenos vedeckých poznatkov a technológií a pomáha súkromným spoločnostiam, verejným správam a mimovládnym organizáciám dosiahnuť zodpovedné riadenie lesných a environmentálnych zdrojov. Poskytuje poradenstvo, vývoj projektov, výskumné a tréningové služby s cieľom formovať inovatívne riešenia, založené na potrebách zákazníkov. ETIFOR ponúka služby environmentálnej zodpovednosti v štyroch strategických oblastiach: Sociálna zodpovednosť a i) certifikácia lesného hospodárstva a dodávateľských reťazcov; Ii) Zmena klímy; (Iii) medzinárodná spolupráca; Iv) rozvoj vidieka.
http://www.etifor.com

CEDA

Slovensko
CEDA je neziskové združenie, vytvorené v roku 2005. Zakladajúci členovia organizácie majú značné skúsenosti s prípravou a realizáciou medzinárodných projektov v oblasti kultúry, vzdelávania a regionálneho rozvoja: program celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci, Grundtvig (multilaterálne projekty , mobility, partnerstvá), ERASMUS+, ESF, INTERREG, SlovakAid, rôzne projekty bilaterálnej spolupráce a PRV. Združenie spolupracuje s viacerými odborníkmi a organizáciami, pôsobiacimi na regionálnej aj národnej úrovni, z oblastí ako sú životné prostredie, poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka, sociálna práca a nezamestnanosť, turizmus, kultúra a zachovanie kultúrneho, prírodného a vidieckeho dedičstva.
https://www.cedask.eu

CENTRE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

Slovinsko
Centrum Republiky Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI) je Inštitút Slovinskej republiky pre odborné vzdelávanie a odbornú prípravu. Je ústrednou národnou inštitúciou v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Centrum vzniklo v roku 1995, zakladateľom je Ministerstvo školstva a športu, ministerstvo práce, rodiny a sociálnych vecí Slovinskej republiky; Jeho spoluzakladateľmi boli Slovinská obchodná a priemyselná komora a Slovinský remeselnícky dom.
http://www.cpi.si

AEGEAS EKPAIDEFTIKI

Grécko
AEGEAS EKPAIDEFTIKI je vzdelávacie centrum pre dospelých, ktoré sa nachádza v centre Grécka. Organizácia ponúka vysoko žiadané odbory pre svojich študentov, čím poskytuje životaschopné riešenie pre ich budúci profesionálny rozvoj. Okrem toho AEGEAS EKPAIDEFTIKI spolupracuje aj so zraniteľnými sociálnymi skupinami alebo jednotlivcami, ako sú nezamestnaní, NEETs, ľudia žijúci v odľahlých horských oblastiach atď. Za účelom zlepšenia ich zručností a schopností potrebných pre ich úspešnú integráciu na trhu práce, organizácia realizuje na mieru šité semináre, sprevádzané odborným poradenstvom, ako aj pracovné stáže so spolupracujúcimi spoločnosťami.
http://www.aegeas.edu.gr

KARADENIZ TEKNIK UNIVERSITESI

Turecko
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTU) je jednou z priekopníckych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v Turecku. Je známa výskumom a vzdelávaním a ponúka rôzne študijné a postgraduálne programy. Spomedzi 190 vysokých škôl je KTU v Turecku veľká štátna univerzita so 17 fakultami a viac ako 60 katedrami, kde študuje 55 000 študentov. Má katedry v oblastiach biológie, prírodných vied, lesníctva, geológie, ekonomických vedných odborov a udržuje dobré medzinárodné kontakty s mnohými organizáciami EÚ. http://www.ktu.edu.tr

UNIVERSITY STEFAN CEL MARE SUCEAVA

Rumunsko
Univerzita Stefan cel Mare v Suceve (USV) ponúka vyššie vzdelávanie vo viac ako 100 magisterských, doktorandských a post-graduálnych programoch v piatich oblastiach: Humanitné vedy, Inžinierstvo a IT, Biológia, Prírodné vedy a Spoločenské vedy. Fakulta lesníckych vied vznikla v roku 1990 a dnes je ústredím dvoch vysokoškolských programov (lesníctvo, ekológia a ochrana životného prostredia) a dvoch magisterských programov (manažment lesníckych podnikov, zachovanie biodiverzity a manažment ekosystémov).
http://www.usv.ro

Promotorla asociación transnacional